Criteria toekenning KRT-punten herzien

Visitatie criteria geactualiseerd
1 May 2018

Begin 2016 heeft het KRT een uitgebreide enquête gehouden onder KRT geregistreerde tandartsen. Na iedereen gehoord te hebben, is het scholingsreglement aangepast. Op 1 oktober 2017 treedt het nieuwe reglement in werking. Het nieuwe scholingsreglement vindt u op de website.

Evaluatie

In de enquête  is onder andere gevraagd naar de mening van tandartsen over de activiteiten waaraan KRT-punten worden toegekend. De enquête markeerde het begin van een evaluatie. Eind 2016 en begin 2017 heeft het KRT in twee sessies met opleiders gesproken om hun mening te horen over de toekenning van KRT-punten.

Erkenningsperiode verlengd

Uit gesprekken met opleiders bleek dat veel cursussen ± 3 jaar ongewijzigd worden aangeboden. Om de administratieve last te verlichten, biedt het KRT de mogelijkheid om voor een periode van 3 jaar erkenning aan te vragen. Voor eenmalige cursussen en congressen is het nog steeds mogelijk om erkenning voor 1 jaar aan te vragen.

Tarieven erkenning

De introductie van de verlengde erkenningsperiode is voor het KRT aanleiding geweest om ook de tarieven te herzien. Hiervoor wordt het principe van ‘3 halen = 2 betalen’ gehanteerd. Tegelijkertijd is de kortingsregeling voor non-profit instellingen geëvalueerd. Het KRT heeft geconstateerd dat de rechtsvorm van aanbieders geen uitsluitsel geeft over een commerciële aard van het cursusaanbod. Om de transparantie te bevorderen, kiest het KRT ervoor om alle aanbieders gelijk te behandelen. Het tarief voor 1 jaar erkenning blijft € 125,-. Het tarief voor 3 jaar erkenning wordt € 250,-. Met de introductie hiervan wordt de kortingsregeling voor non-profit instellingen beëindigd.

Wijzigingen scholingsreglement

Het principe van 1 uur scholing = 1 KRT-punt wordt consequent gehanteerd; er wordt niet langer een maximum van 6 KRT-punten per dag scholing gehanteerd. Elk uur scholing wordt gewaardeerd met 1 KRT-punt. In de criteria wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen klassikale en online scholing. Dit betekent dat voor alle vormen van scholing aan de opleider wordt gevraagd om een bewijs te leveren van de tijdsbesteding door cursisten. Aanbieders van klassikale scholing kunnen hiervoor het (dag)programma blijven gebruiken zoals ze gewend zijn. Aanbieders van online scholing kunnen gebruik maken van meettechnieken of een enquête houden onder cursisten om de tijdsbesteding aantoonbaar te maken.

Opgeheven regelingen

Het nieuwe reglement gaat zo zuiver mogelijk uit van de registratie van tijdsbesteding aan deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de uitoefening van het beroep tandarts. Een aantal speciale voorzieningen die in het oude reglement waren opgenomen, komt daarom niet terug in het nieuwe scholingsreglement. Dit zijn onder andere de regeling voor KRT-bonuspunten, een extra KRT-punt voor geaccrediteerde scholing en het afnemen van een toets. Uit de enquête onder deelnemers bleek dat er ook onvoldoende draagvlak was voor de toekenning van scholingspunten aan een algemene ledenvergadering. Aanvragen die vóór 1 oktober 2017 worden gedaan, worden nog onder het oude reglement verwerkt.

Toekomstgericht

Met het oog op de toekomst zijn de regels zoveel mogelijk gereduceerd tot de kern: tijdsregistratie voor deskundigheidsbevordering. In het reglement is, naast de categorie vakinhoudelijke scholing, een categorie algemene scholing toegevoegd om ruimte te geven voor registratie van meer vormen van scholing die gericht zijn op de praktijkvoering. Zo wordt beter bij het CanMeds-competentiemodel aangesloten.