Kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening

Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en de Nederlandse Antillen door middel van het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een KRT-registratie.

Registratie heeft als doel:

  • te borgen dat de tandarts gedurende zijn loopbaan over voldoende actuele deskundigheid beschikt voor de uitoefening van zijn beroep,
  • de kwaliteit van zorg te bevorderen voorzover deze beïnvloed wordt door de deskundigheid en het functioneren van de tandarts.

Permanente educatie voor tandartsen

Het uitgangspunt van Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is dat “lifelong learning” bijdraagt aan kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen, die daarmee aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden.

Inspraak

Het KRT vervult een belangrijke sectorale rol met een grote impact. Via de commissies heeft het KRT de inspraak zo goed mogelijk geregeld. Op sommige momenten worden tandartsen breder geconsulteerd, bijvoorbeeld bij grote wijzigingen in de registratienorm of reglementen. Via nieuwsbrieven worden tandartsen op de hoogte gehouden. Als tandarts kunt u tussentijds altijd uw mening geven. Ook als u geen KRT-registratie heeft, horen we uw mening graag. Alle opmerkingen worden geïnventariseerd en aangeboden aan de betreffende commissie.