Kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening

Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en de Nederlandse Antillen door middel van het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een een KRT-registratie.

Registratie heeft als doel:

• te borgen dat de tandarts gedurende zijn loopbaan over voldoende actuele deskundigheid beschikt voor de uitoefening van zijn beroep,
• de kwaliteit van zorg te bevorderen voorzover deze beïnvloed wordt door de deskundigheid en het functioneren van de tandarts.

Permanente educatie voor tandartsen

Het uitgangspunt van Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is dat “lifelong learning” bijdraagt aan kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen, die daarmee aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden. De werkwijze van het KRT is beschreven in het document “registratiesysteem voorlichting“.