Herregistratie tandartsregister | KRT

Registratienormen behaald?

Vanaf het moment dat de registratienormen zijn behaald, kunt u herregistratie aanvragen. Vanuit het registratiesysteem ontvangt u hierover per mail een melding. U kunt een nieuwe registratieperiode laten ingaan tussen het moment van aanvraag en het einde van uw huidige periode. Daarvoor kunt u een datum opgeven. Zo kunt u zelf bepalen of de scholing die u nog voornemens bent te gaan volgen binnen uw huidige of al binnen uw nieuwe registratieperiode valt. Bij het aanvragen van herregistratie wordt u ook gevraagd om te controleren of uw factuuradres, uw privé- en praktijkgegevens én uw klachtenregeling nog actueel zijn.

In de nieuwe registratieperiode geldt de actuele registratienorm. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de registratienormen en de mogelijkheden voor het aanvragen van herregistratie staan beschreven in het registratiereglement. Deze vindt u in het menu onder Registratienormen bij Downloads.

Registratienormen niet behaald?

Het kan voorkomen dat u aan het einde van uw registratieperiode nog niet aan alle registratienormen heeft kunnen voldoen (scholing, visitatie, en patiëntenenquête). Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een “verkorte registratie”. Als u daarvoor niet in aanmerking komt, wordt uw vermelding in het openbare kwaliteitsregister tandartsen op deze website doorgehaald.

Behoud KRT-account

U kunt uw KRT-account blijven gebruiken voor de opbouw van uw bij- en nascholingsdossier. U houdt daarmee de beschikking over gevalideerde overzichten van uw deskundigheidsbevorderende activiteiten. Dat kan praktisch zijn voor bijvoorbeeld uw differentiatie, opdrachtgever/werkgever en/of in de toekomst uw BIG-registratie. Opleiders kunnen uw deelname aan cursussen blijven opgeven en u kunt zelf individuele activiteiten blijven uploaden. Als u zich wilt uitschrijven als deelnemer, kunt u een opzegging sturen.

Gebruik beeldmerk

Voor de duur dat u bent doorgehaald in het openbare KRT-register, kunt u het KRT-beeldmerk niet gebruiken. U kunt ook geen melding maken van uw KRT-registratie. Gebruikers van het KRT-register mogen erop vertrouwen dat tandartsen die daar melding van maken, aan de registratienormen voldoen.

Verkorte registratie

Het KRT gaat uit van het principe dat bij het gedeeltelijk voldoen aan de registratienormen ook gedeeltelijke rechten worden opgebouwd voor een nieuwe registratieperiode. Op deze wijze wordt de tandarts, binnen een aantal kaders, naar redelijkheid in de gelegenheid gesteld om zijn registratie voor een beperkte duur voort te zetten naar rato van de opgebouwde rechten. Tandartsen krijgen hiermee een tweede kans voor het behoud van registratie.

Een verkorte registratie kan 1 of 2 jaar zijn. Tijdens een verkorte registratie wordt u in de gelegenheid gesteld om de gemiste onderdelen van de registratienorm alsnog te behalen. De regeling kunt u nalezen in het Registratiereglement. Samengevat luidt deze:

– Scholingsnorm meer dan 75% voltooid = 2 jaar
– Scholingsnorm 50% tot 75% voltooid = 1 jaar
– Visitatie nog te voltooien = 1 jaar
– Patiëntenenquête nog te voltooien = 1 jaar.

De periodes kunnen niet bij elkaar opgeteld worden, maar kunnen wel gecombineerd worden. In een verkorte registratie wordt de scholingsnorm naar rato aangepast (1 jaar 20%, 2 jaar 40%).

Vrijstelling

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor het niet mogelijk is om aan de normonderdelen visitatie en/of patiëntenenquête te kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat u afhankelijk bent van de medewerking van de praktijk waar u werkzaam bent óf omdat u geregistreerd bent onder gelijkgestelde werkzaamheden en daardoor niet aan een praktijk verbonden bent. Ook is het mogelijk dat u een bepaalde periode door persoonlijke omstandigheden uw beroep niet heeft kunnen uitoefenen en/of niet in de gelegenheid bent geweest om aan de registratienormen te voldoen. In het Registratiereglement kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn voor het aanvragen van een vrijstelling. Een verzoek kunt u mailen aan bureau@krt.nu ter attentie van de Registratiecommissie.