Herregistratie tandartsregister | KRT

Geen automatische verlenging

Bij het verlopen van uw registratieperiode wordt u automatisch uitgeschreven tenzij u herregistratie aanvraagt. Ook als u de registratienomen heeft behaald, is het noodzakelijk dat u zelf herregistratie aanvraagt. Hiermee voorkomt het KRT dat tandartsen die niet meer actief zijn in het uitoefenen van hun beroep zonder meer ingeschreven blijven. Het register bestaat daardoor altijd uit actieve beroepsbeoefenaars.

Regels voor herregistratie

De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de registratienormen en de mogelijkheden voor het aanvragen van herregistratie staan beschreven in het Registratiereglement. Deze vindt u in het menu onder Registratienormen bij Downloads.

Nieuwe registratienorm

Als u momenteel valt onder de Registratienorm versie 2007, dan wijzigen na herregistratie ook de registratienormen. In uw nieuwe periode geldt de nieuwste registratienorm, op dit moment is dat de Registratienorm Tandartsen versie 2012. De actuele registratienormen vindt u op deze website.

Hoe vraagt u herregistratie aan?

Vanaf het moment dat u herregistratie kunt aanvragen, verschijnt in uw KRT-account hiervoor een knop. U wordt daarbij onder andere gevraagd om te checken of uw (praktijk)gegevens en uw klachtenregeling nog actueel zijn. Het KRT doet tenslotte een check in het BIG-register en bekijkt voor welke vorm van herregistratie u in aanmerking komt.

Registratienormen behaald?

Vanaf het moment dat de registratienormen zijn behaald, kunt u herregistratie aanvragen. Vanuit het registratiesysteem ontvangt u hierover per email automatisch een melding. U kunt een nieuwe registratieperiode laten ingaan tussen het moment van aanvraag en het einde van uw huidige periode. Daarvoor kunt u een datum opgeven. Zo kunt u zelf bepalen of de scholing die u nog voornemens bent te gaan volgen binnen uw huidige of al binnen uw nieuwe registratieperiode valt.

Registratienormen niet behaald?

Het kan voorkomen dat u aan het einde van uw registratieperiode nog niet aan alle registratienomen heeft kunnen voldoen (visitatie, patiëntenenquête en scholing). Dan kunt u een “verkorte registratie” aanvragen. Dat kan vanaf enkele maanden voor het aflopen van uw registratieperiode. Het KRT gaat uit van het principe dat bij het gedeeltelijk voldoen aan de registratienormen ook gedeeltelijke rechten worden opgebouwd voor een nieuwe registratieperiode. Op deze wijze wordt de tandarts binnen een aantal kaders naar redelijkheid in de gelegenheid gesteld om zijn registratie voor een beperkte duur voort te zetten naar rato van de opgebouwde rechten. Tandartsen krijgen hiermee een tweede kans voor het behoud van registratie.

Verkorte registratie

Een verkorte registratie kan 1 of 2 jaar zijn. Tijdens een verkorte registratie wordt u in de gelegenheid gesteld om de gemiste onderdelen van de registratienorm alsnog te behalen. De regeling kunt u nalezen in het Registratiereglement. Samengevat luidt deze:

– Scholingsnorm meer dan 75% voltooid = 2 jaar
– Scholingsnorm 50% tot 75% voltooid = 1 jaar
– Visitatie nog te voltooien = 1 jaar
– Patiëntenenquête nog te voltooien = 1 jaar.

De periodes kunnen niet bij elkaar opgeteld worden, maar kunnen wel gecombineerd worden. In een verkorte registratie wordt de scholingsnorm naar rato aangepast (1 jaar 20%, 2 jaar 40%).

Vrijstelling

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor het niet mogelijk is om aan de normonderdelen visitatie en/of patiëntenenquête te kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat u afhankelijk bent van de medewerking van de praktijk waar u werkzaam bent óf omdat u geregistreerd bent onder gelijkgestelde werkzaamheden en daardoor niet aan een praktijk verbonden bent. Ook is het mogelijk dat u een bepaalde periode door persoonlijke omstandigheden uw beroep niet heeft kunnen uitoefenen en/of niet in de gelegenheid bent geweest om aan de registratienormen te voldoen. In het Registratiereglement kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn voor het aanvragen van een vrijstelling. Een verzoek kunt u emailen aan bureau@krt.nu ter attentie van de Registratiecommissie.