Wat zijn competenties?Competenties van een tandarts

Voor de uitoefening van het beroep tandarts zijn kennis en vaardigheden nodig op verschillende gedragsaspecten, die gerelateerd zijn aan een goede praktijkvoering. Dit noemen we competenties.

Waarom worden competenties geregistreerd?

Het verlenen van goede zorg is meer dan alleen het toepassen van tandheelkundige technieken. Door meerdere competentiegebieden te ontwikkelen kan de praktijkvoering en zorgverlening in brede zin professioneel ontwikkeld worden.

Hoe worden competenties geregistreerd?

Opleiders kunnen bij elke cursus 2 competentiegebieden benoemen waarop de scholing betrekking heeft. Als u een cursus volgt uit de scholingsagenda van het KRT, staan de competenties vermeld in de cursusbeschrijving. Nadat u een cursus uit de scholingsagenda heeft gevolgd worden de competenties automatisch genoteerd in uw KRT-account. Bij individuele activiteiten, die u zelf opgeeft, staat per activiteit vermeld onder welk competentiegebied die valt. Zodra u een individuele activiteit opgeeft, wordt de daarbij benoemde competentie genoteerd in uw KRT-account.

Stimulering

Om verbreding te stimuleringen is in de registratienorm opgenomen om op 4 van de 7 competentiegebieden deskundigheidsbevorderende activiteiten te ontplooien. Door de vaste toekenning van competenties bij individuele opgaven, kan het voorkomen dat u een competentiegebied misloopt. Bij het aanvragen van herregistratie kunt u dit opgeven. Het KRT houdt daar dan rekening mee.

Welke competentiegebieden zijn er?

Hieronder staat een beknopte toelichting op de invulling van het competentiemodel door het KRT.

 1. Mondzorg
  Mondzorg vormt het centrale competentiegebied dat gebruik maakt van alle overige competenties. Hieronder vallen scholingsactiviteiten uit het curriculum van de tandheelkunde.
 2. Communicatie
  De tandarts geeft een patiënt in juiste, begrijpelijke en empathische bewoordingen de noodzakelijke en gewenste informatie. Hij of zij betracht voor deze taak de noodzakelijke tijd en geduld. De tandarts communiceert op adequate wijze in de Nederlandse taal.
 3. Samenwerking
  De tandarts is zich bewust van zijn eigen beperkingen in kennis, vaardigheden en ervaring. Hij of zij overlegt met collega’s, bewaakt de deskundigheid bij taakdelegatie en zorgt voor een juiste consultatie en/of tijdige doorverwijzing.
 4. Kennis en wetenschap
  De tandarts kan de vele wetenschappelijke aspecten – zoals deze zijn verweven met de klinische praktijk – onderkennen, kritisch beschouwen en waar mogelijk op basis van eigen waarneming en ervaring komen tot vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen bijdragen aan – en kennis nemen van – wetenschappelijke activiteiten.
 5. Maatschappelijk handelen
  De tandarts beseft dat hij ambassadeur is voor de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland. Hieronder vallen individuele en collectieve acties voor het beïnvloeden van de mondgezondheid en het beleid.
 6. Organisatie
  De tandarts stelt prioriteiten, voert taken doelmatig uit in teamverband met collega’s en neemt rationele beslissingen bij de inzet van beperkte middelen. Hij of zij doet dit in het kader van de tandheelkundige beroepsuitoefening in de breedste zin des woords in relatie tot het zorgsysteem.
 7. Professionaliteit
  De tandarts reflecteert kritisch op de eigen competentie en professionaliteit. Tandartsen streven de hoogst mogelijke normen na in klinische zorg en ethisch gedrag. Zij streven er tevens naar hun vakkennis continu te perfectioneren.

Wilt u meer weten? Lees de uitgebreide beschrijving competenties.