Lifelong learning

Registratienormen zijn een hulpmiddel voor permanente educatie, ze stimuleren de tandarts om zijn deskundigheid te bevorderen. De norm beschrijft welke inspanning verwacht wordt. In het bijbehorende Registratiereglement is beschreven op welke wijze u aan de registratienormen kunt voldoen. Alle normen en reglementen staan bij downloads. De meest recente is Registratienorm versie 2021.

Normen voor toelating

  • Ongeclausuleerde inschrijving als tandarts in het BIG-register
  • Aangesloten bij een klachtenregeling die voldoet aan de vigerende wetgeving
  • De Nederlandse taal beheersen op niveau B2
  • Kennis hebben van de praktijkrichtlijnen voor tandartsen

Normen voor herregistratie (na 5 jaar)

120 uur aan deskundigheidsbevorderende activiteiten besteden, waarvan:

  • Minimaal 40% gericht is op patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening (vakinhoudelijk, 48 uur)
  • Minimaal 10% gericht is op de context van de beroepsuitoefening (algemeen, 12 uur)
  • Minimaal 10% gericht is op reflectie op de beroepsuitoefening (reflectie, 12 uur)

 

Tandartsen die 180 uur of meer besteden aan deskundigheidsbevordering, hebben een bijzondere vermelding in het openbare kwaliteitsregister.