Nieuwe KRT registratienorm versie 2021

De wereld is mijn leerschool
1 October 2020
Tandartsen winnen cursus
17 February 2021

 

Het KRT introduceert per 1 januari een nieuwe registratienorm

Op 1 januari 2021 introduceert het KRT een nieuwe registratienorm voor al haar deelnemers. Een registratienorm die past in het tijdsgewricht en de manier waarop de professie vorm wil geven aan deskundigheidsbevordering. Het KRT wil anticiperen op de te verwachten normstelling door de overheid in de Wet Big II. Genoeg redenen om een nieuwe registratienorm te introduceren die recht doet aan de wensen en eisen van nu. U wilt daar natuurlijk meer over weten, lees verder voor alle informatie.

Een terugblik

De huidige registratienorm dateert uit 2012: destijds werd de verplichte norm van 120 punten verhoogd naar 180 punten, waarbij “verplichte vakliteratuur” als normonderdeel werd vervangen door verplichte visitatie en patiëntenenquête. Vooral het verplichte karakter van deze twee reflectie onderdelen leverde (praktische) bezwaren op. Deelnemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer keuzevrijheid uit de verschillende vormen van reflectie.

De nieuwe norm

De nieuwe registratienorm heeft als uitgangspunt een tijdsbesteding van 120 uur/punten aan deskundigheidsbevordering, in een tijdsbestek van 5 jaar. Tandartsen die meer dan 180 uur besteden aan deskundigheidsbevordering, krijgen een bijzondere vermelding in het openbare register. Deze bijzondere vermelding komt ook toe aan alle deelnemers die al aan de huidige registratienorm voldoen. De nieuwe norm maakt onderscheid naar deskundigheidsbevorderende activiteiten die gericht zijn op:

  • patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening (vakinhoudelijk, 40%)
  • de context van de beroepsuitoefening (algemeen, 20%)
  • reflectie op de beroepsuitoefening (reflectie, 20%)

Zoals vermeld, kent elke categorie een minimum percentage tijdsbesteding aan die activiteit. Reflectie is in een nieuw jasje gegoten en men heeft nu de vrijheid om te kiezen voor de praktijkvisitatie en/of de patiëntenenquête.

Reflectie

In de nieuwe registratienorm is keuzevrijheid geïntroduceerd in de wijze waarop voldaan kan worden aan het normonderdeel reflectie van 24 punten. Dat kan door gevisiteerd te worden (24 punten), door op te treden als visiteur (12 punten) of het houden van een patiëntenenquête(s) (12 punten). Tandartsen zijn dus vrij in hun persoonlijke keuze en voorkeur.

Overstap

Door die keuzevrijheid kunnen meer deelnemers dan nu het geval is, aan de registratienorm voldoen. Het KRT biedt de mogelijkheid om binnen de huidige registratieperiode over te stappen naar de nieuwe registratienorm. Uiteraard houden wij deelnemers op de hoogte van dit proces; eind van deze maand via hun persoonlijk KRT-account en in januari 2021 per post.

Uitstel herregistratie

De introductie van de nieuwe registratienorm heeft geen invloed op de herregistratieverplichting die is uitgesteld als gevolg van Covid-19. Deelnemers ontvangen minimaal zes maanden vooraf bericht als het uitstel van de herregistratieverplichting wordt opgeheven.

Bekijk de norm versie 2021

Op de pagina ‘Registratienormen’ staat alle informatie over de nieuwe registratienorm versie 2021.